ข่าวอื่นๆ ที่แสดง

  โครงการทดลองระบบการเรียนการสอนแบบ Blended Learning

  ประกาศวันที่ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

  ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ร่วมหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมทีมงานผลิตสื่อการศึกษา เพื่อดำเนินงานตามโครงการทดลองระบบการเรียนการสอนแบบ Blended Learning รายวิชา Control System ในการนี้ได้ส่งมอบเนื้อหาเพื่อพัฒนาสื่อ Learning Object และแผนการสอนแบบผสมผสานโหมดการเรียนรู้ผ่าน SUTe-Learning และการสอนในชั้นเรียนปกติ เพื่อใช้ในการทดลองระบบในอนาคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552
   

  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

  อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

  ontop