ข่าวอื่นๆ ที่แสดง

  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นวัตกรรมการสร้างสื่อบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ E-LEARNING ด้วย ADOBE CAPTIVATE”

  ประกาศวันที่ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึง วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2552

  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มทส. ขอเชิญคณาจารย์ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการศึกษา  เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นวัตกรรมการสร้างสื่อบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ E-LEARNING ด้วย ADOBE CAPTIVATE” โดยวิทยากร อ.บัณฑิต พฤฒเศรณี จาก โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 14 กันยายน 2552 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศพื้นฐาน อาคารเครื่องมือ 7 มทส.

  ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจลงทะเบียน เข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ http://ceit.sut.ac.th/register/captivate   (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณพิมพรรณ เบอร์โทรติดต่อ 4978

  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

  อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

  ontop