ข่าวอื่นๆ ที่แสดง

  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

  ประกาศวันที่ วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2553

  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างนวัตกรรมสื่อ Learning Object แบบ Interactive Multimedia" โดยศูนย์นวัตกรรมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์จากการสร้างนวัตกรรมสื่อ Learning Object แบบ Interactive Multimedia จึงได้ดำเนินการจัดบริการวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรงสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะการปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม สามารถสร้างสื่อ Learning Object เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างทันสมัย คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพันทิพา อมรฤทธิ์ โทร. 044-224978 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่

   http://ceit.sut.ac.th/register/flash2010/

  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

  อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

  ontop