ข่าวอื่นๆ ที่แสดง

  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบ Digital Media for U-learning เพื่อการสอนยุคใหม่”

  ประกาศวันที่ วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

  ลงทะเบียน อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบ Digital Media for U-learning เพื่อการสอนยุคใหม่”

             ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ
  Digital Media for Ubiquitous Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อการศึกษา ไปสู่รูปแบบดิจิทัล สามารถบูรณาการร่วมกันระหว่างสื่อแต่ละประเภทได้ โดยกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานให้แก่ คณาจารย์ และนักศึกษา ให้สามารถสืบค้น จัดเก็บ และดาวโหลดสื่อดิจิทัลได้ทุกรูปแบบ เพื่อนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่ง ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้พัฒนาระบบดังกล่าวภายใต้ฐาน Web 2.0 ที่ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงดึงแหล่งความรู้จากเว็บไซด์ทั่วโลกมาแสดงผลในรูปแบบวีดีโอ ภาพ เสียง เอกสาร โดยใช้วิธีการ Upload ไฟล์ หรือ การฝัง embed code จากเว็บไซด์ภายนอกมาแสดงผลในระบบเพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
             ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เห็นความสำคัญในการที่ผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะมีบทบาทในการเลือกข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ เลือกแหล่งความรู้ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น จึงมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับความรู้ ทักษะ ด้านการใช้งานระบบเพื่อใช้เป็นช่องทาง ในการถ่ายทอดสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทไปสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบ Digital Media for U-learning เพื่อการสอนยุคใหม่” เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกิดทักษะการปฏิบัติ สามารถใช้งานระบบ Digital Media for U-learning ได้อย่างเป็นประโยชน์ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  [
  รายละเอียดและกำหนดการฝึกอบรม ]

             ผู้เข้าอบรมเป็น คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 200 คน โดยแบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 3 ชั่วโมง ดังนี้
                 • รุ่นที่ 1 สำหรับนักศึกษา จำนวน 50 คน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.30 น. – 12.00 น.
                 • รุ่นที่ 2 สำหรับนักศึกษา จำนวน 50 คน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
                 • รุ่นที่ 3 สำหรับคณาจารย์ จำนวน 50 คน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.30 น. – 12.00 น.
                 • รุ่นที่ 4 สำหรับคณาจารย์ จำนวน 50 คน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

  ลงทะเบียนที่นี่

   

  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

  อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

  ontop