• akkadet
    อรรคเดช โสสองชั้น
  • 22 ม.ค. 53 + 09:58:15
  • 3124 ครั้ง

FUNDAMENTAL OF ELECTRONOS DEVICES

เรื่อง FUNDAMENTAL OF ELECTRONOS DEVICES<br />
วิชา FUNDAMENTAL OF ELECTRONIC DEVICES<br />
อาจารย์ผู้สอน ดร. ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ <br />
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า<br />
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์
ที่มา :


ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop