• pornanant
    พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย
  • 5 ก.พ. 53 + 10:03:56
  • 2644 ครั้ง

การใช้งาน OSS ในห้องสมุด (Ubuntu)

การใช้ระบบปฏิบัติการแบบเปิดเผยรหัส (OSS)Ubuntu ที่ศูนย์สารสนเทศหรือห้องสมุดควรทราบ
ที่มา :


ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop